ЕЛИТ™ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

 Основни функционалности:

♦  Поддържа амортизационен план, годишна амортизационна таблица, която отчита изхабените през годината дълготрайни активи;

♦  Автоматично начисляване на амортизациите;

♦  Водене на дълготрайните активи по сметки, групи, местонахождение, обекти, МОЛ и др. признаци по желание на клиента;

♦  Извежда инвентарни книги, инвентаризационни описи на ниво фирма, обекти, сметки, местонахождение и т.н.;

♦  Справка за дълготрайните активи, включваща пълна информация за всеки инвентарен номер (амортизационен план, първоначална стойност, изхабяване, остатъчна стойност);

♦  Справките се извеждат за конкретно основно средство или за всички за зададен период;

♦  Извършва се автоматично осчетоводяване по сметките;

 

Продължава на следваща страница

♦  Револаризация на дълготрайни активи;

♦  Възможност за следене на различни (данъчни и счетоводни) ГН% и срок на изхабяване в една база, както и извеждане на справки по счетоводни или данъчни данни;

♦  Работа със серия активи, както при заприхождаването им, така и при изписване, преоценка и т.н.;

♦  Автоматична преоценка с готова сума или %, като има възможност за бързо маркиране на цяла сметка или група активи;

♦  Бързо и лесно прехвърляне между сметки, като се запазва цялата история на актива. Автоматично става заприхождаването в новата сметка;

♦  Възможност за избор на периода/начина за начисляване на амортизациите (за ден или месец);

♦  Възможност за лесна корекция на ГН% за сметка, група активи или само на един актив, като се запазва хронология по периоди и %;

♦  Напълно настройваеми справки, като клиента сам може да си ги оформя. Лесни екрани за въвеждане.;

♦  Инвентаризация и справките към нея (Сравнителна ведомост, Инвентаризационни описи и декларации);

 

 

♦  Възможност за следене на планова амортизация (амортизационно предвиждане);

♦  Отворена за промени.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)