ЕЛИТ™ БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
 Основни функционалности:

♦  Сметкоплан за бюджетни предприятия, настроен съгласно изискванията на Министерство на финансите;

♦  Оборотна ведомост (балансова и задбалансова) със сметки, групирани до 4-ти знак или подробна с подсметки;

♦  Аналитична оборотна ведомост на няколко нива по избран от потребителя ред на групиране на аналитичните нива;

♦  Обобщена оборотна ведомост на всички поделения на отчет към Общината;

 

♦  Картон на сметка за направените записвания по сметката с възможност за групиране по аналитични партиди;

♦  Хронология на направените счетоводни записвания;

♦  Обобщена хронологична ведомост от направените счетоводни записвания от всички поделения;

 

Продължава на следваща страница

♦  Отчет за равнението на плащания по параграфи и начисленията по съответстващите им сметки съгласно изискванията на Министерство на финансите;

♦  Обобщен отчет на всички поделения за равнението на плащания по параграфи и начисленията по съответстващите им сметки;

♦  Отчет форма 15Б и БОЗ във формат съгласно изискванията на Министерство на финансите;

♦  Обобщен отчет на всички поделения на форма 15Б и БОЗ;

♦  Параграфна книга за фактическо изпълнение на планирания бюджет;

♦  Защита от неправилни кореспонденции между параграфи и съответстващите им сметки;

♦  Изход към Excel и запис на електронен носител на изхода от всички справки;

♦  Изход на исканата информация от Сметна палата във формат за четене от техния софтуер;

 

♦  Подаване по електронен път на информацията за обощаване към първостепенния разпоредител;

♦  Количествено водене на счетоводни сметки, изчисление на средна цена, автоматично остойностяване и осчетоводяване на себестойност;

♦  Водене на сметки във валута, справки с количество валута, вид валута и равностойност в лева, автоматично преизчисляване и осчетоводяване по централен курс на валутата;

♦  Справки по натурални показатели;

♦  Счетоводно отчитане на проекти, оперативни програми, набирателни и извънбюджетни сметки;

♦  Автоматично изготвяне на дневници по ДДС, запис на електронен носител, обобщаване на дневниците от всички поделения;

♦  Печат и преномериране на приходни и разходни касови ордери и печат на фактури.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)