ЕЛИТ™ ХОНОРАРИ

Програмният продукт е предназначен за въвеждане и обработка на сметки за изплатени хонорари и служебни бележки по извънтрудови правоотношения, като работи в отворен период (позволява достъп до информация за минали месеци, без да се налага възстановяване на данни от архив). 

Основни функционалности:

♦  Поддържа база данни за размера на осигурителните вноски и ДОД, видовете плащания (сметки и параграфи), видовете хонорари (нетрудови правоотношения, наеми, възнаграждения) и възможност за тяхното своевременно актуализиране;

 

♦  Дава възможност за поддържане на отворени номенклатури на звена (задачи);

♦  За всяко лице могат да се въведат неограничен брой сметки;

♦  Изчисляват се хонорарни сметки и съответните служебни бележи според вида на нетрудовите правоотношения – граждански договори, членове на секционни избирателни комисии, член-кооператори без трудов договор, самоосигуряващи се (само служебни бележки);

 

Продължава на следваща страница

 

 

♦  Генерира:

- сметка за изплатени суми и служебна бележка, съгласно утвърдени образци на НАП с изчисляване на дължими осигурителни вноски и данъци;

- разплащателни ведомости за начислени суми, филтрирани и/или групирани по периоди, поделения и отдели с автоматично зареждане на платежни нареждания;

- файлове за плащане в масов режим към избрани от клиента банки - подробна справка за изплатените хонорари на едно лице за различен период;

- индивидуално плащане с платежно нареждане или чрез разходен ордер при плащане в брой към всеки хонорар - файлове за НАП, декларация 1, декларация 6, справка по чл.73 ЗДДФЛ;

♦  Справки по въведените документи: - подробна ведомост за изплатении суми за сметка на лицето и работодателя, филтрирана и/или групирана по периоди, поделения и отдели - подробна справка за получени суми от лице за зададен период;

♦  Работа в мрежа;

♦  Права за достъп.

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)