ЕЛИТ™ РЕГИСТЪР ЗА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ

♦  Електронния регистър се ползва от служители на дирекция „Общинска собственост” за въвеждане на актове за общинска собственост, последваща промяна на състоянието им, редакции, генериране на справки;

♦  Актовете се изготвят съгласно чл. 56 от Закона за общинската собственост и се отпечатват по образци, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

♦  Достъп до регистъра имат и служители на дирекции „Правно и нормативно обслужване”, „Управление на собствеността”, „Финансово-стопанска дейност” и др.

WEB-БАЗИРАН МОДУЛ ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА

♦  Достъпен е през Интернет и дава възможност да се направи справка за съставени актове за общинска собственост или разпоредителни сделки;

♦  Модулът позволява търсене по различни критерии – вид собственост, адрес, вид на имота и т.н.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)