ЕЛИТ™ СЧЕТОВОДСТВО

 Основни функционалности:

♦  Настройка на индивидуален сметкоплан;

♦  Създаване на аналитични партиди до 6 нива на аналитичност;

♦  Работа в няколко отчетни периода едновременно с възможност за заключване на период;

♦  Автоматично контиране и сложни контировки;

♦  Хронология на направените записвания;

♦  Количествени и валутни сметки;

♦  Изчисляване на средна цена (за период или до момента) и автоматично остойностяване на разходните документи с нея;

 

 

♦  Аналитична Оборотна ведомост;

♦  Картон на сметка с възможност за групиране по аналитични партиди;

♦  Автоматичноприключване на сметки;

 

Продължава на следваща страница

 

 

 

♦  Управление на връзки с контрагенти, следене на плащания;

♦  ДДС – напълно автоматично, запис на електронен носител;

♦  Автоматична преоценка на валута и материални запаси;

♦  Настойваеми баланс, ОПР, Паричен поток, Собствен капитал и Дълготрайни активи;

♦  Главна книга, Оборотна ведомост, разшифровки;

♦  Начисляване на лихви по договори и дата на падеж;

♦  Обединяване на данни от няколко счетоводни бази (през Интернет при отдалечени обекти);

♦  Печат на фактури и касови ордери;

♦  Изход към MS Excel от всички справки;

♦  Архивиране на външен носител и възстановяване на данни.

 

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)