ЕЛИТ™ СКЛАД И ДМА ЗА БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ 
Основни функционалности:

♦  Завеждане и следене на материални запаси, дълготрайни активи и ММП в употреба в обща база с различен метод на изписване (среднопретеглена или доставна цена), следене на номинални стойности.

♦  Инвентаризация в произволен момент с придружаващите я справки и документи – декларация, сравнителна ведомост, инвентаризационен опис, предложение и акт за брак;

♦  Лесна и бърза преоценка на активи или група активи – с прoценти или готова сума;

♦  Лесно и бързо завеждане на серия от активи чрез задаване на поредица от инвентарни номера;

♦  Богат набор от документи и печати към тях – акт за приемане на ДМА, стокови разписки, искане и др.

♦  Възможност за следене на активи или материали по обекти, М.О.Л. и др.

♦  Лесно и автоматично прехвърляне на активи или материали между сметки, различни обекти, М.О.Л. и др., като се запазва история.

♦  Автоматично осчетоводяване на документи по сметки, параграфи и др. към няколко счетоводни бази (бюджетни и извънбюджетни);

♦  Възможност за водене и следене на наличности по различни проекти в обща база с останалата документация;      ♦  Възможност за работа в мрежа;

♦  Права на достъп;                                                     ♦  Експорт на справки в Excel.

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)