ЕЛИТ™ СКЛАД И МАГАЗИНИ, ПРОИЗВОДСТВО

 Основни функционалности:

♦ Търговия и маркетинг;

♦ Складово стопанство и материални запаси;

♦ Фактуриране, отстъпки, работа с дилъри;

♦ Разсрочено плащане;

♦ Производство с калкулация на себестойност;

♦ Инвентаризация в произволен момент;

♦ Продажби с компютър и свързан с него касов апарат или фискален принтер, принтер, баркод четец;

♦ Заявяване, резервиране и вътрешнофирмено движение на стоки и материали;

 

♦ Комплектоване и разкомплектоване на стоки;

♦ Поглед върху глобалните складови наличности във всички обекти на фирмата в реално време;

♦ Автоматично генериране на документи;

♦ Автоматично осчетоводяване на документите;

Продължава на следваща страница

 

♦ Предаване на данни между обектите;

♦ Настройка на екрани, документи, алгоритми според изискванията на клиента и неговата специфична дейност;

♦ Фактуриране по складови разписки /експедиционни бележки/, както от доставчици, така и към клиенти;

♦ Следене на нефактурирани документи /количества/;

♦ Възможност за електронни фактури;

♦ Работа в on-line режим;

♦ Инвентаризация с придружаващите я документи и справки– Декларация, Сравнителна ведомост, Инвентаризационен опис;

♦ Възможност за дефиниране на различни групи потребители и задаване на различни права на достъп;

♦ Възможност за следене на митнически складове, заприхождаване/завеждане на стоките с фактура внос и тяхното обмитяване;

♦ Издаване на Протоколи за самооблагане;

♦ Автоматично разпределение на различни доставни разходи и формиране на цена/ст-ст на придобиване;

♦ Следене на заявки.

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)