ЕЛИТ™ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ

 Основни функционалности:

♦  Системата има предварително подготвени модели с базови данни според нормативната уредба;

♦  Гъвкави настройки на данните според индивидуалните нужди на фирмите;

♦  Гъвкава система за сигурност с пароли и нива на достъп;

♦  Директен режим на работа с всички данни, достъпност на информацията от всеки екран на програмата;

♦  Автоматично се формират данните за НОИ– Регистър за болнични и молби– декларации; за НАП – Декларация Образец 1 и Образец 6;

 

♦  Поддържа различни системи на заплащане на труда (включително сумарно отчитане на работното време) според изискванията на Трудовото законодателство;

♦  Поддържа модели с готови варианти на видове отсъствия, разплащания, проценти за данъци и осигуровки;

♦  Вградени настройки на необходимите разплащателни пера по видовете данъчни категории на лицата и автоматично изчисляване на данъците, осигуровките по ДОО, ПКБ и здравно осигуряване;

Продължава на следваща страница

 

♦  Промени в работните заплати, разпределение на целеви награди, индексации и компенсации със задна дата;

♦  Многократна обработка и корекции на данните в рамките на месеца, корекции за минал период при последващи промени в законодателството;

♦  Автоматично пресмятане на изплатените от работодателя дни за временна нетрудоспособност и на платените отпуски. Справка за ползваните и оставащите дни за платен отпуск по години.

♦  Автоматично отчитане на трудов стаж и отпуски;

♦  Телебанкиране с генериране на файл за безкасово разплащане и предаване към обслужващата банка;

♦  Обработка на заплати по трудови, допълнителни трудови договори и договори за управление и контрол, обработка на заплати по втори трудов договор;

♦  Автоматично формиране на осигурителен доход, съобразен с минималните осигурителни прагове по квалификационни групи професии посредством издаване на фишове, ведомости, рекапитулации и др. справки;

♦  Автоматично създаване и актуализиране на първични документи (трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и др.);

♦  Поддържане и актуализиране на картотека на личния състав на фирмата;

♦  Генератор на справки с възможност потребителят сам да формира справки от зададени от него параметри, условия за търсене и режим на сортировка;

 

 

 

♦  Експорт и импорт на данни в MS EXCEL, STAR Office или текстов файл, възможност за предаване на данни;

♦  Автоматично осчетоводяване и прехвърляне към ПП ЕЛИТ- Счетоводство;

♦  Автоматично отпечатване на платежни нареждания.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)