Политика по качеството на СД "Делфин-3"

 

Бизнес активностите на Делфин-3 са в областта на компютърните системи, мрежи и телекомуникации, офис оборудване, разработка на софтуерни продукти, охранителни системи, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, автоматизация, цялостни инженерни проекти и решения, хардуерни и софтуерни услуги и сервиз.

Същността на нашата бизнес философия е да постигнем високо ниво в комплексното задоволяване на клиента и да съумеем да превърнем бизнес контактите с нашите клиенти в дълготрайни и близки партньорски взаимоотношения.

Фирмената ни политика се опира на няколко основни принципа:

Ние се стремим да предлагаме качествени и функционални продукти на конкурентна цена. Следим отблизо тенденциите в развитието на световния пазар и считаме за наше задължение да информираме клиентите си за всички новости.

Силата ни е в способността да интегрираме всички продукти и подсистеми в една комплексна автоматизирана информационна система за управление, контрол и администриране на обекти, като я осигурим с разработката на целия поддържащ я софтуер. Натрупахме опит в автоматизирането на различни по мащаби и предназначение обекти - производствени предприятия, административни сгради, търговски обекти, хотели.

За всеки клиент и всеки отделен проблем се стремим да предложим разнообразие от инженерни решения и заедно с клиента да намерим това, което най-точно отговаря на неговите изисквания. Всяка новоинсталирана и пусната в действие система се нуждае от последваща поддръжка, подновяване и развитие.

Ние се чувстваме задължени да осигуряваме превъзходен сервиз и поддръжка на системите във всеки аспект, за да осигурим спокойствието и комфорта на нашите клиенти.

Ние силно ценим и вярваме в лоялността, предаността и професионалните умения на нашия екип. Делфин-3 се ангажира с професионалното израстване на всеки служител, както и с осигуряването на безопасна, здравословна и комфортна работна среда. Ние вярваме в свободното и открито общуване и в поощряването на творчеството и работата в екип.

 

Днес, след почти 30 години в бизнеса, ние сме горди с нашия прогрес в постигането на целите си. Убедени сме, че нашите принципи и фирмен стил ни осигуряват силна конкурентноспособност и водещи пазарни позиции.

 

Искрено се надяваме да Ви уверим, че Делфин-3 е в състояние да бъде добър Ваш партньор изцяло в услуга на всички Ваши потребности.

Защото усилията ни са посветени на идеята да не оставяме след себе си нерешени проблеми, а функционално издържани, удобни и надеждни технически решения.

 

В това намираме смисъла и удовлетворението от нашата работа.

 

За постигане на поставените цели и непрекъснатото повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги СД “ДЕЛФИН-3” разработи и внедри Система за Управление на Качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА СД „ДЕЛФИН-3“
 • Изграждане и поддържане на ефективна и пазарносъобразена управленска система;
 • Създаване на основа за значително развитие на дружеството;
 • Увеличаване на печалбата и ефективно управление на риска;
 • Осигуряване на устойчиво качество на предлаганите продукти;
 • Удовлетворяване изискванията на клиентите;
 • Увеличаване на конкурентноспособността;
 • Утвърждаване доверието на клиентите към нашите продукти.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА СД „ДЕЛФИН-3“
 • Отговорност и ангажираност на Висшето ръководство със системата за управление на качеството и декларираната политика;
 • Осъществяване на дейността на базата на актуални закони, актове, стандарти, технически спецификации и най-новите достижения в съответните области.;
 • Установяване, разбиране и пълно съдействие за удовлетворяване на изискванията на клиентите;
 • Компетентно и бързо изпълнение на поръчките;
 • Коректност, отзивчивост и гъвкавост;
 • Поддържане на мотивацията и способностите на нашите служители, чрез инвестиране в непрекъснато повишаване на квалификацията им и подобряване на условията на труд;
 • Поддържане от ръководството на вътрешен климат, осигуряващ активно участие и ангажираност на всеки служител като гаранция за успех и постигане на целите по качеството;
 • Взаимодействие с нашите партньори, ориентирано към хармонично сътрудничество и взаимна полза;
 • Прилагане на системен и процесен подход при управление на качеството;
 • Постоянен контрол върху работния процес и неговото усъвършенстване;
 • Планиране и предприемане на действия, които водят до постоянни подобрения;
 • Системна проверка на резултатите от функционирането на системата по качеството и оценка на ефективността по отношение на всички дейности на фирмата;

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Аз, като Представител на ръководството на СД “ДЕЛФИН-3”

 

    Декларирам,

    Че се ангажирам персонално с личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качеството и спазване на всички документи, регламентиращи начина на постигане на високо качество в дейността на фирмата.

    Аз осъзнавам решаващото значение на моите управленски решения за успешното развитие на СД “ДЕЛФИН-3”!

                                                                               

   Дата: 25.10.2018 г.                                                                                                

 

Представител на Ръководството: /Дарина Аврамова/