ЕЛИТ™ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ

РЕСТОРАНТ, СТОЛ, БАР, СЛАДКАРНИЦА И ДР. 
Основни функционалности:

♦  Създава менюта с различни надценки и отстъпки за всяко меню;

♦  Поддържа рецептурник с многовариантност на рецептите, влагане на рецепта в рецепта, добавяне на собствени рецепти;

♦  Автоматична калкулация при съставяне на рецептата;

♦  Прекалкулация на всички рецепти при промяна цената на някой от продуктите;

♦  Автоматично изписване на продуктите при реализация на ястия;

♦  Обслужване на заведения с няколко М.О.Л., количествено и стойностно следене складовите наличности на всяко М.О.Л.;

 

♦  Маркиране по меню за деня;

♦  Ваучери за храна;

♦  Връзка с фискално устройство, издаване на междинен и фискален бон, дневен и месечен отчет;

Продължава на следваща страница

♦  Отчет по сервитьори и обобщен отчет за период;

♦  Различни методи на плащане;

♦  Работа с предварителни заявки;

♦  Автоматично намаляване наличността на продуктите при продажба на ястия;

♦  Завеждане на продукти, закупени, собствено производство или дарения;

♦  Възможност за задаване на минимални количества за определяне честотата на зареждане;

♦  Инвентаризация в произволно избран момент;

♦  Бракуване, храна за персонал, продажба на продукти;

♦  Справки за склад: доставка по доставчици и по продукти, наличности по документи и по продукти, оборотни ведомости, картон за движение на една стока;

♦  Справки за ресторант: продадени ястия, количество и себестойност на продукти в пордадените ястия, съпоставяне себестойност и продажна цена;

♦  Справки за счетоводството: продадени ястия по продажна стойност, доставка на материали, отчетна стойност на разхода (продадените ястия разпаднати на продукти на база рецепти и остойностени по средни цени);

♦  Хранене на организирани туристи;

♦  Издаване на фактури;

♦  Експорт на справки в Excel;

♦  Работа в локална мрежа и дистанционна работа;

♦  Връзка с фискално устройство;

♦  Права на достъп;

♦  Работа с touch screen;

♦  Възможност за издаване на сметки на кредит с автоматично прехвърляне към ЕЛИТ-ХОТЕЛ.

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)